JUBILEUSZEJubileusz 20-lecia Krakowskiej Opery Kameralnej  


15 stycznia 2012 r.
fotografie - Paweł Krawczyk
W uroczysty, rocznicowy wieczór Krakowska Opera Kameralna sprezentowała melomanom premierę opery "La serva padrona" Giovanniego Battisty Pergolesiego.


 

Foto kronika
Miasta Krakowa

* * * * * * * * 


Na jubileuszu nie zabrakło słów podzięki za dwadzie¦ścia lat działalno¦ści sceny ze strony władz miejskich i wojewódzkich. Prezydent Krakowa obdarzył małżeństwo Jankowskich symbolicznym kluczem do miasta.

Anna WoĽźniakowska
Dziennik Polski
20 stycznia 2012

* * * * * * * * RZECZPOSPOLITA POLSKA
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Szanowny Pan
Wacław Jankowski
Fundacja Ars Cameralis
Krakowska Opera KameralnaWielce Szanowny Panie!

Dzisiejszy uroczysty wieczór, honoruj±cy jubileusz 20-lecia Krakowskiej Opery Kameralnej jest t± niezwykł± okazj±, kiedy mogę przekazać Państwu słowa mojego najwyższego uznania i wyrazić podziw dla kolejnych wspaniałych inicjatyw artystycznych.
Kolejny raz spotykamy się w Krakowie, by tym razem podziwiać prawdziw± perłę barokowego stylu opera buffa "La serva padrona" Giovanniego Battisty Pergolesiego, przygotowan± po raz pierwszy w konwencji operowego teatru lalek. Jestem głęboko przekonany, iż przedstawienie to stanie się wyj±tkowym wydarzeniem artystycznym, które przyci±gnie do Krakowa melomanów opery nie tylko z Kraku, ale i z zagranicy.
Z uznaniem zwracam się więc do wszystkich organizatorów, dziękuj±c im za trud przygotowań i realizację tego unikatowego spektaklu.
W tym uroczystym jubileuszowym dniu życzę wszystkim członkom zespołu radoś¶ci i satysfakcji w dalszej pracy artystycznej. Niech następne lata przynios± wiele nowych, ambitnych wyzwań, będ±cych inspiracj± do kolejnych twórczych poszukiwań, aś słuchaczom życzę niezapomnianych przeżyć artystycznych.

Z poważaniem
Bogdan Zdrojewski

* * * * * * * * 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
JACEK MAJCHROWSKI

Szanowna Pani
Jadwiga Leś¶niak-Jankowska
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowny Pan
Wacław Jankowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Wielce Szanowni Państwo!

Na ręce Szanownych Państwa pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia prapremiery widowiska "Pastorele staropolskie", które zapocz±tkowało istnienie Teatru. Nie do przecenienia jest działalno¶ść tej znanej i cenionej instytucji kultury, której rozwój możemy obserwować na kulturalnej mapie miasta Krakowa.
Dzisiejsze święto jest wspaniał± okazj±, by wyrazić uznanie dla zapału, inwencji, talentu i zaangażowania wszystkich, którzy przez 20 lat poświęcaj± swój czas i współtworz±c to niesamowite miejsce. Wyrażam moje podziękowania za wzruszenia i artystyczne doznania, których do¶świadczamy przez dwie dekady istnienia sceny na ul. Miodowej.

Wraz z gratulacjami proszę przyj±ć wyj±tkowy klucz do bram miasta oraz życzenia, aby twórcza pasja i radoś¶ć ze wspaniałych osi±gnięć w pracy były dla Państwa Ľźródłem dumy oraz satysfakcji. Niechaj twórcze inspiracje, zaangażowanie oraz liczne grono odbiorców Państwa artystycznej aktywno¶ści zawsze pozwalaj± na pomy¶śln± realizację wszelkich planów i zamierzeń, przynosz±c kolejne sukcesy.

Z poważaniem
Jacek Majchrowski
Kraków, styczeń 2012r.

* * * * * * * * 


PRZEWDONICZˇCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15.01.2012 r.

Państwo
Jadwiga Le¶śniak-Jankowska
Wacław Jankowski

Wielce Szanowni Państwo!

Popularyzacja piękna i głębi muzyki jest niezwykle istotn± i potrzebn± misj±. Ogromnie cieszę się, że Krakowska Opera Kameralna jest jej niestrudzonym i tak wdzięcznym jej wykonawc±.
Już od dwudziestu lat dostarczacie nam Państwo niezapomnianych wzruszeń i rado¶ści przybliżaj±c najwspanialsze dzieła różnych gatunków muzycznych, serdecznie za to dziękuję.
Działalnoś¶ć Krakowskiej Opery Kameralnej wrosła już w kulturalny krajobraz Krakowa i Małopolski ciesz±c mieszkańców i turystów.
Jestem głęboko przekonany, że zakorzeni się ona w nim i zostanie na długie dziesięciolecia, czego życzę wszystkim Twórcom, Pracownikom i Widzom Opery.


Kazimierz Barczyk

* * * * * * * * 


ZWI±ZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH

Szanowna Dyrekcjo
oraz Zespół Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Drodzy Jubilaci!
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

W imieniu Zwi±zku Artystów Scen Polskich chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze powinszowania z okazji 20-lecia działalnoś¶ci Krakowskiej Opery Kameralnej - tej niezwykłej instytucji na mapie kulturalnej naszego kraju, która odkrywa i pielęgnuje zapomniane arcydzieła muzyki dawnej i w której szacunek dla tradycji, dbałoś¶ć o kunszt wykonania to credo artystyczne.
Wysoki poziom propozycji kulturalnych ł±czycie Państwo z elitarn± form± teatru dawnego wspart± charakterystyczn± dla danej epoki opraw± oraz niezwykłe inspiruj±c± młod± energi±, która wypełnia to miejsce. Od 20 lat, nieustannie przyci±gacie koneserów i budzicie uznanie krytyki, kształtuj±c tym samym wysublimowany zmysł artystyczny odbiorców.
W jubileuszowych dniach gratuluję Państwu całokształtu pracy artystycznej oraz życzę zapału i twórczego żaru, natchnienia i inspiracji, wspaniałej publiczno¶ści w kolejnych latach działalno¶ści.

Olgierd Łukaszewicz
Prezes Zarz±du ZASP

* * * * * * * * 


INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

Warszawa, dn. 15.01.2012 r.

Szanowna Pani
Jadwiga Le¶śniak - Jankowska
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowny Pan
Wacław Jankowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej


Szanowni Państwo,
pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na premierę opery Giovanniego Batisty Pergolesiego "La serva padrona" w dniu 15 stycznia 2012 roku, przygotowanej z okazji jubileuszu 20-lecia działalno¶ści teatru.
Niestety ze względu na wcześniej zaplanowany wyjazd służbowy za granicę nie będę mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. Życzę Państwu wielu sukcesów i dalszej owocnej działalno¶ści, a wszystkim uczestnikom i goś¶ciom premiery niezapomnianych wrażeń artystycznych.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Kossowski
Dyrektor

* * * * * * * * 


Warmińsko - Mazurska Filharmonia
im. Feliksa Nowowiejskiego

Pani
Jadwiga Le¶śniak - Jankowska
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowna Pani Dyrektor,

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji Jubileuszu 20-lecia Krakowskiej Opery Kameralnej.
W imieniu własnym oraz Artystów i Pracowników Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego życzę Państwu, aby wysiłek wkładany w wykonywanie codziennych obowi±zków przynosił rado¶ść zespolenia talentu z osobist± pasj± oraz nieustaj±cy zachwyt publiczno¶ści.
Życzę, by Artystów i Pracowników Krakowskiej Opery Kameralnej omijały kłopoty dnia codziennego, jego niedoskonałoś¶ci i niedomagania. By mogli tworzyć i grać swobodnie, a następne utrwalały artystyczn± poezję Opery w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Z wyrazami szacunku
Piotr Sułkowski
Dyrektor Naczelny

* * * * * * * * 


Jubileusz pracy artystycznej i pedagogicznej
Jadwigi Le¶śniak-Jankowskiej i Wacława Jankowskiego


Spektakl Jubileuszowy

28 listopada 2009
 

Wolfgang Amadeusz Mozart  

DIE SCHULDIGKEIT DES ERSTEN GEBOTS  

POWINNO¦ŚĆ PIERWSZEGO PRZYKAZANIA
Opera sacra
 

 

Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel wręcza Jadwidze Leś¶niak-Jankowskiej i Wacławowi Jankowskiemu odznaki HONORIS GRATIA przyznane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – w uznaniu za działania i inicjatywy podejmowane na rzecz Krakowa, które w sposób znacz±cy przyczyniaj± się do jego promocji i rozwoju kulturalnego.
 

Wiceprzewodnicz±ca Marta Patena wręcza srebrne medale „750-lecia lokacji miasta Krakowa” oraz dyplomy jubileuszowe Jadwidze Le¶śniak-Jankowskiej i Wacławowi Jankowskiemu przyznane przez Przewodnicz±c± Rady Miasta Krakowa Małgorzatę Radwan-Balladę – z okazji jubileuszu pracy artystycznej i pedagogicznej artystów.


Anna Bugajska i Martyna Malcharek odczytuj± adresy jubileuszowe
 


PIERWSZE PRZYKAZANIE: WDZIĘK

Oficjalna krakowska premiera Die Schuldigkeit des Ersten Gebots (poprzedził j± bowiem pokaz 14 sierpnia w Bazylice Bożego Ciała w ramach festiwalu „Noc Kościołów – Cracovia Sacra”) przypadła w pi±t± rocznicę działalno¶ści Krakowskiej Opery Kameralnej i była okazj± do wyróżnienia jej twórców. Otrzymali oni srebrne medale – 750-lecia lokacji miasta Krakowa (Jadwiga Leś¶niak-Jankowska za 35- lecie pracy artystycznej i 30-lecie pracy pedagogicznej, Wacław Jankowski za 25-lecie pracy reżyserskiej) oraz odznaczenia „Honoris gratia” – przyznawane od 2005 roku przez prezydenta Jacka Majchrowskiego w uznaniu szczególnych zasług dla krakowskiej kultury. Obydwa wyróżnienia s± jak najbardziej zasłużone – dodać można tylko, że łacińskie „gratia” znaczy nie tylko „podziękowanie”, ale też „wdzięk”. Ten zaś – to pierwsze przykazanie Krakowskiej Opery Kameralnej.

Monika Partyk
"Ruch Muzyczny"
Nr 1, 10 stycznia 2010

* * * * * * * * 


Jubileusz Krakowskiej Opery Kameralnej zbiegł się z okrągłymi rocznicami rozpoczęcia pracy artystycznej i pedagogicznej jej twórców. Z tej okazji artystyczne małżeństwo Jankowskich zostało uhonorowane przez władze miasta medalami Honoris Gratia oraz srebrnymi medalami 750-lecia lokacji miasta Krakowa.

Anna Woźniakowska
Dziennik Polski
30 listopada 2009

* * * * * * * * 

Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 12 listopada 2009 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,
Przyjmuję honorowy patronat nad inauguracją nowego sezonu 2009/2010 - VI Krakowskiej Opery Kameralnej, w sobotę 28 listopada 2009r. Nie mogąc przybyć na premierę pragnę przesłać Jubilatom: Pani Jadwidze Jadwidze Le¶niak-Jankowskiej oraz Panu Wacławowi Jankowskiemu serdeczne gratulacje i życzenia Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata działalności artystycznej.

Serdecznie pozdrawiam:
Szczęść Boże!
Stanisław Kardynał Dziwisz

* * * * * * * * 

 
Związek Artystów Scen Polskich

Kraków, 28 listopada 2009 roku

Szanowna Dyrekcja
Oraz Zespół Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowni Państwo,

W imieniu Związku Artystów Scen Polskich pragnę przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu jakim jest piąta rocznica powstania Krakowskiej Opery Kameralnej.

Udało się Państwu stworzyć miejsce wyjątkowe, w którym szacunek dla tradycji, dbałość o kunszt i precyzje wykonania zajmują szczególne miejsce. Odkrywając zapomniane arcydzieła sztuki polskiej i światowej oraz prezentując różnorodność stylów i form muzycznych, nieustannie budzicie Państwo zachwyt publiczności i uznanie krytyki. Z pasją, konsekwentnie budujecie własny styl i ciągle poszukujecie twórczych wyzwań kształtując tym samym zmysł artystyczny i wyrafinowany gust odbiorców.

W Jubileuszowych dniach, Związek Artystów Scen Polskich winszuje Dyrekcji oraz całemu Zespołowi Artystycznemu, a także Zespołom pomocniczym, technicznym, administracyjnym życząc dalszych, intensywnych, artystycznych działań i wspaniałej publiczności.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kumor
Prezes ZASP

* * * * * * * * 


Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Warszawa, 2009-11-28

Pan Wacław Jankowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków składam najserdeczniejsze gratulacje dla Krakowskiej Opery Kameralnej oraz jej Twórców, którzy w 2004 roku zainaugurowali jej działalność - Pani prof. Jadwigi Le¶niak-Jankowskiej oraz dyrektora Wacława Jankowskiego - reżysera i inicjatora tak oryginalnych i pomysłowych premier, a również gratulacje z okazji 35-lecia Państwa pracy artystycznej z absolwentami artystycznych uczelni krakowskich.
Życzymy dalszych 5 lat działalności oraz wizyty na jednej z kameralnych scen operowych (a są już 2) w Warszawie.

Z wyrazami szacunku
Prezes SPAM
Antoni Wicherek

* * * * * * * * 


Związek Artystów Scen Polskich

Warszawa, 28 listopada 2009 r.

Wielce Szanowni Jubilaci!
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Sekcja Teatrów Muzycznych, Opery, Operetki, Baletu i Musicalu Związku Artystów Scen Polskich składa gorące gratulacje i życzenia w dniu Wielkiego Jubileuszu 5-lecia pracy artystycznej Krakowskiej Opery Kameralnej, inauguracji nowego sezonu artystycznego 2009/2010 r., jak również Jubileuszu Twórców - założycieli Opery Kameralnej Pani Profesor Jadwigi LePniak-Jankowskiej, która obchodzi 35-lecie pracy artystycznej i 30-lecie pracy pedagogicznej i Pana Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Opery Kameralnej, Pana Wacława Jankowskiego, który świętuje Jubileusz 36-lecia pracy artystycznej i 25-lecie debiutu reżyserskiego.
Wielce Szanownym Jubilatom, Twórcom Dyrekcji, Wspaniałemu Zespołowi, Artystom Śpiewakom, Tancerzom, Dyrygentom, Choreografom, Pedagogom, Orkiestrze, wszystkim Zespołom Technicznym współuczestniczącym w tworzeniu Wielkich Premier, profesjonalnych przedstawień i Festiwali muzycznych życzymy z całego serca dużo pięknych wzruszeń, spełniania marzeń artystycznych i osobistych.
Zespół artystyczny i dyrekcja Krakowskiej Opery Kameralnej o tak bogatych ambicjach i wielkich osiągnięciach, budzi powszechny podziw, napawa nas wielką radością i dumą. Trwały wkład w tworzeniu wartości kultury narodowej, w szczególności kultury muzycznej, jest wielką zasługą założycieli Krakowskiej Opery Kameralnej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i Marszałka Województwa Małopolskiego.
Dzisiejsze Święto - Krakowskiej Opery Kameralnej, jest zarazem świętem całego naszego Środowiska - Sekcji Teatrów Muzycznych Związku Artystów Scen Polskich. Gorące życzenia dalszych sukcesów artystycznych w kraju i na świecie. Kochającej publiczności, hojnych mecenasów, kondycji zawodowej w utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu profesjonalnego, w Dniu Jubileuszu z wyrazami szacunku życzy.

Irena Jezierska
Przewodnicząca
Sekcji Teatrów Muzycznych
Opery, Operetki, Baletu i Musicalu ZASP

* * * * * * * * 


Związek Artystów Scen Polskich
Oddział Krakowski

Kraków, dnia 28 listopada 2009 r.

Wielce Szanowna Krakowska Opero Kameralna!
Droga Koleżanko!

Muzyka jest najbardziej abstrakcyjną i uporządkowaną formą sztuki, stąd jej bliski związek z matematyką. Matematyczną harmonię w muzyce jako pierwsi odkryli pitagorejczycy. Nie darmo ich hasło przewodnie brzmiało Wszystko jest liczbą. Odkryli oni tzw. wielką czwórkę liczb - 1, 2, 3, 4.
Ja teraz wyjaśniam znaczenie:

1. 5 sezonów Krakowskiej Opery Kameralnej
2. 30-lecie pracy pedagogicznej "Matki Założycielki"
3. 35-lecie pracy artystycznej "Matki Założycielki"
4. 25-lecie debiutu reżyserskiego "Ojca Założyciela"

"Snobizm to instynkt perfekcji, pociąg do lepszego" powiedziała kiedyś Janina Katz-Hewetson, poetka i tłumaczka. Tym właśnie snobizmem Państwo zarażają nas, widzów, pokazując sztukę wysoką, trudną, mało znaną. Wiele pozycji, to przecież prapremiery. No i obalają Państwo teorię inżyniera Mamonia, który mówił: "Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. Poprzez... no reminiscencję. No jakże może podobać mi się piosenka, którą pierwszy raz słyszę." A nam się właśnie Państwa "melodie" podobają. Dlatego napisano, że "to zapewne najbardziej wysublimowany i wyrafinowany estetycznie zespół teatralny Rzeczpospolitej, gustujący w dobrym tonie muzyki, kostiumu i plastyki".
Droga Jadwigo i Wacku! Ojcowie założyciele! Jak wiecie, teatry krakowskie żyją długo, tu dobry klimat dla kultury wysublimowanej. Życzymy Wam z całego z całego serca dożycia wieku co najmniej Teatru Starego, wspaniałej Publiczności, zaskakujących pomysłów i dużo, dużo pieniędzy na ich zrealizowanie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Za Zarząd Oddziału ZASP w Krakowie
Przewodnicząca Oddziału ZASP
Lidia Bogacz-Popiel

* * * * * * * * 


Opera Krakowska
Dyrektor Naczelny Bogusław Nowak

Kraków 27-11-2009

Szanowni Państwo

To już pięć lat, odkąd powołana przez Państwa do życia Krakowska Opera Kameralna istnieje. Wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do założenia sceny, stworzenie dla niej pięknej siedziby, "wysublimowany i wyrafinowany estetycznie" - jak słusznie pisze krytyka - program artystyczny, ilość premier, festiwali, występów - wszystko to budzi podziw poziomem i intensywnością wydarzeń. Tego bogatego dorobku, zdobytego w tak krótkim czasie, serdecznie Państwu gratuluję.
W imieniu zespołu Opery Krakowskiej życzę dalszych sukcesów Operze Kameralnej - pierwszemu prywatnemu teatrowi operowemu w Krakowie - i jej "ojcom założycielom", świętującym jubileusze pracy artystycznej. Niech Państwa działalność spotyka się z uznaniem coraz większej grupy odbiorców, będzie źródłem radości i satysfakcji.

Łączę wyrazy szacunku
Bogusław Nowak

* * * * * * * * 


Teatr im. Juliusza Słowackiego
Kraków, 27 listopada 2009

Szanowni Państwo
Jadwiga Le¶niak-Jankowska
Wacław Jankowski
Dyrektorzy
Krakowskiej Opery Kameralnej

Dostojni Jubilaci! Krakowska Opera Kameralna - działo Waszego pomysłu, Waszych talentów, pracy i... prywatnych pieniędzy ma 5 lat. Od czerwcowej premiery w 2004 roku jesteście wierni sobie: nie ulegacie doraźnym modom, spektakularnym trendom, nie staracie się być nowocześni za wszelką cenę. Preferujecie sztukę wysoką, wysmakowaną estetycznie i warsztatowo. Taką, która w czasach rozpasania głupkowatej, skomercjalizowanej sztuki masowej jest niezwykle potrzebna. Kształtujecie najlepsze gusty odbiorców, co dzisiaj nie jest łatwe. Uczycie młodych artystów szacunku do tradycji i do profesjonalnych umiejętności. Tych, którzy podziwiają Wasze wysiłki jest coraz więcej, dlatego dorobiliście się pokaźnej, wdzięcznej i życzliwej publiczności. Tego Wam gratuluję i za to dziękuję. A z okazji Waszych "prywatnych" jubileuszy życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w życiu i wielu dalszych sukcesów zawodowych.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Orzechowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

* * * * * * * * 


Akademia Muzyczna w Krakowie
Kraków, dn. 27 listopada 2009 roku

Szanowny Panie!
Pragnę przekazać serdeczne podziękowanie za przesłane mi zaproszenie na inaugurację VI sezonu Krakowskiej Opery Kameralnej. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w realizacji wszelkich przedsięwzięć artystycznych i osobistych.
Jest również wspaniała okazja, aby złożyć bardzo szczere wyrazy uznania i serdeczne gratulacje dla Pani Jadwigi LePniak-Jankowskiej oraz dla Pana z okazji obchodzonego właśnie Jubileuszu pracy artystycznej.

Pozostaję z wyrazami szacunku i poważania

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
ad. II st. Adam Korzeniowski* * * * * * * * 
MECENAS KULTURY KRAKOWA
18 czerwca 2002 roku
 

18 czerwca 2002 roku Prezydent Miasta Krakowa - prof. dr hab. Andrzej Goła¶ przyznał scenie tytuł Mecenasa Kultury Krakowa za działania na rzecz ochrony zabytków: odrestaurowanie budynku i  powołanie w nim instytucji kulturalnej
 
 

 

fot. Jan Zych

* * * * * * * * 
JUBILEUSZ 10-LECIA TEATRU SCENA EL-JOT
16 grudnia 2001 roku
 

Patronat Honorowy nad uroczystości± przyjęli
Prof. dr hab. ANDRZEJ GOŁAŚ¦
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Prof. dr hab. JACEK POPIEL
REKTOR PWST im. L. Solskiego w Krakowie


 

KONCERT JUBILEUSZOWY  

Regionalny Zespół GIEWONT z Zakopanego-Olczy
 

przed koncertem nast±piło otwarcie wystawy prac scenograficznych
GRAŻYNY ŻUBROWSKIEJ

 
 

 

fot. Jan Zych

* * * * * * * * 
"KONCERT OTWARCIA"
teatru
SCENA EL JOT
18 czerwca 2000 roku
 

Honorowy Patronat
J. Em. Ks. Franciszek Macharski
 Metropolita Krakowski

Dr Ryszard Masłowski
 Wojewoda krakowski

Prof. dr hab. Andrzej Gołaś¶
  Prezydent Miasta Krakowa


 

Scenariusz i reżyseria:

Jadwiga Leś¶niak - Jankowska
Wacław Jankowski

Dyrygent:

Stanisław Gałoński
Wykonawcy:
• Capella Cracoviensis - zespół Madrygalistów i Rorantystów
dawne pieśni polskie od średniowiecza po wiek XVIII
• Jerzy Trela - recytacja
fragmenty "Prometidiona" oraz aforyzmy Cypriana Kamila Norwida.
• Zespół "Krakowiacy"
• Boba Jazz Band

Koncert uś¶wietnił uroczyste otwarcie stałej siedziby teatru w zabytkowych wnętrzach kamienicy przy ulicy Miodowej 15 na krakowskim Kazimierzu.projekt i realizacja: (c) ArtMedia.Net